Regeldruk bij aannemen personeel

Uit ons onderzoek over de regeldruk rondom het aannemen van personeel blijkt dat de drempel voor het aannemen van de eerste werknemer (te) hoog is voor ondernemers. Door de hoeveelheid, complexiteit en gedetailleerdheid van de vele verplichtingen die daarmee gepaard gaan is de ondernemer afhankelijk van advies van de overheid en of externe adviseurs. Dit maakt het lastiger een goed onderbouwde keuze te maken tussen het in dienst nemen van een werknemer of deze via een flex-constructie in te huren. Veel zelfstandigen schrikken terug voor de stap naar het aannemen van de eerste werknemer.

In expertmeetings hebben we oplossingen verzameld voor knelpunten rond de uitvoering. Het gaat dan om het uitbreiden of uniformeren van de informatievoorziening en het vereenvoudigen van procedures. Dit is relatief snel in te voeren. Voor de te hoge regeldruk en daaruit voorvloeiende verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en (financiële) risico’s voor het aannemen van personeel van beginnende werkgevers is helaas geen snelle oplossing voorhanden. Dit vraagt om wijzigingen in beleid en regelgeving waarvoor politiek draagvlak nodig is.